BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

Rok 1925 jest pamiętną datą w historii Rzemienia. Do tego czasu wieś ta różniła się znacznie od sąsiednich miejscowości zamożnością, pewnym uprzemysłowieniem a nawet poziomem kultury. Jednak sprawa ochrony przed pożarami nie była poważniej traktowana przez mieszkańców Rzemienia. Dopiero w 1925 na zebraniu wiejskim została podjęta myśl stworzenia Straży Pożarnej. Inicjatorami tego byli przede wszystkim Feliks Bogdan, Władysław Michno, Władysław Moskal, Michał Gawryś oraz wójt tej wioski Józef Gałda. Wkrótce zwerbowano 20 członków, którzy stanowili podstawę tej organizacji. W skład pierwszego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej weszli: Feliks Bogdan jako komendant, Władysław Michno jako zastępca komendanta, Michał Zalotyński jako skarbnik i druhowie: Michał Gawryś, Władysław Moskal, Jan Jemioło, Antoni Augustyn, Józef Osnowski, Władysław Strzelczyk, Józef Majchrowski, Jan Kostecki, Ludwik Gałda, Franciszek Niedzielski, Stanisław Słabocha, Kazimierz Arciszewski, Józef Lewandowski, Piotr Moskal, Franciszek Sokołowski i Władysław Zygmunt. Pierwszym prezesem tej organizacji walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu wybrało właściciela dworku Włodzimierza Szaszkiewicza, zaś jego brat Antoni został członkiem honorowym Straży.

Organizacja przetrwała okres pięćdziesięcioletni z różnym powodzeniem. Czas od założenia do okupacji hitlerowskiej cechuje organizację duży dynamizm. Z funduszy osiąganych z zabaw i przedstawień już w dwa lata po założeniu wybudowano strażnicę drewnianą o wymiarach 8 x 10m z salą przeznaczoną na zebrania i zabawy, ze sceną na przedstawienia i przedsionkiem który służył za remizę. Strażnicę tę wybudowano na parceli ofiarowanej przez prezesa Włodzimierza Szaszkiewicza. Z własnych funduszy zakupiono sikawkę ręczną, przenośną z kompletem węży ssawnych i tłocznych (której relikt istnieje do dzisiaj), 20 mundurów, 12 hełmów i 12 toporków z pasami.

W czasie okupacji Ochotnicza Straż Pożarna nie przestała istnieć, jednak jej rozwój został znacznie przyhamowany. Nie urządzano zebrań, przedstawień czy zabaw. Straż była czynna jedynie w gaszeniu pożarów. W tym czasie zaginęły mundury, częściowo hełmy i toporki.

Po wyzwoleniu obywatele wsi Rzemień przystąpili natychmiast do reaktywowania tej organizacji. Do pierwszych, którzy przywrócili działalność do czynnego istnienia należeli: Władysław Michno, Feliks Bogdan, Franciszek Kopacz, Stefan Burdzy, Michał Gawryś, Jan Gawryś i Władysław Bogdan. W skład pierwszego zarządu weszli: Władysław Michno jako prezes, Franciszek Kopacz jako komendant, Stefan Burdzy jako zastępca komendanta, Wojciech Kopacz – nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej – jako sekretarz i Jan Gawryś jako skarbnik. W skład pierwszej powojennej organizacji weszło ponad 20 druhów, którzy od nowa podjęli pracę nad szkoleniem, organizacją i wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt,.

Urządzano szereg ćwiczeń, zawodów, odczytów itp. Źródłem osiągania funduszy znowu stały się zabawy, przedstawienia czy datki za kalendarze. Mimo trudnych warunków organizacja rozwijała się. W 1959 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z Powiatowego Zarządu OSP motopompę z wężami ssawnymi i tłocznymi. Z własnych funduszy zakupiono mundury i potrzebny osprzęt do motopompy. W 1960 roku podczas przebudowy obecnego budynku Straży na kino została rozebrana pierwsza strażnica, a OSP otrzymała pomieszczenia w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Przy tym budynku w 1970 roku z własnych funduszy wybudowano remizę strażacką, która stała się również garażem na nowo otrzymany w 1971 roku samochód typu „Żuk” z przystosowaniem do przewożenia motopompy. Otrzymano również dwukołówkę na węże i potrzebny osprzęt. Po likwidacji Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzemieniu budynek ten został przekazany przez Naczelnika Gminy Przecław na rzecz Straży która, po przeprowadzeniu modernizacji, stała się właścicielem Domu Strażaka z dużą salą na zabawy i zebrania oraz akademie urządzane z okazji ważnych rocznic narodowych. Sala ta służy wszystkim organizacjom na terenie wsi Rzemień.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu stanowi obecnie jedną ze służb Terytorialnej Obrony Kraju. Jako taka bierze czynny udział w ratowaniu mienia obywateli Rzemienia i sąsiednich wiosek w wypadku zaistniałych klęsk elementarnych.

Dużo pracy włożyła Straż nad remontem otrzymanego budynku, wymiana podłogi, malowanie, remont dachu i instalacji elektrycznej. Z własnych funduszy Straż wyposażyła budynek w stoliki, ławki, stołki i kuchenkę.

W 1976 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu obchodziła jubileuszową rocznicę z okazji pięćdziesięciolecia istnienia, która została upamiętniona fundacją sztandaru strażackiego. Sztandar ten jeszcze w tym samym roku został odznaczony odznaką Zasłużonych dla województwa Rzeszowskiego. Dalej w  1988 roku jednostka została wyróżniona Srebrnym, a w 2001 roku Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W 1985 roku zaczęliśmy gromadzić materiały budowlane, potrzebne do kapitalnego remontu Domu Strażaka. Zakupiliśmy drewno i blachę na dach. W latach 1986 i 1987 przystąpiono do remontu dachu w czasie którego dokonany ankrowania ścian, zdemontowano zniszczony dach kryty dachówką w miejsce którego wykonano nowy, kryty ocynkowaną blachą. Wykonano elewację zewnętrzną wraz z nakrapianiem całego budynku oraz wytynkowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz a następnie wymalowano. W 1988 roku wykonano chodniki dookoła Domu Strażaka, ogrodzono płotem metalowym na podmurówce całą działkę strażacką. W maju 1988 roku byliśmy organizatorem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka a w 1989 roku zakupiliśmy stoły i krzesła.

W 1996 roku Urząd Gminy Przecław przekazał nam działkę wraz z budynkiem Domu Strażaka w wieczyste użytkowanie. OSP w Rzemieniu niezwłocznie po otrzymaniu obiektu przystąpiło własnymi siłami do adaptacji pomieszczeń po byłej bibliotece na garaż samochodu bojowego do którego 31 grudnia 1998 roku wprowadzono samochód gaśniczy „Jelcz” 004 GCBA C/32.

W chwili obecnej jesteśmy jednostką typu 3S. 25 grudnia 1999 roku została zawarta
umowa-porozumienie w sprawie włączenia Jednostki OSP Rzemień do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego z dniem 18 stycznia 2001 roku decyzją nr IX/17/KsRG Komendanta Głównego PSP w Warszawie zostaliśmy włączeni.

Nadmieńmy, że posiadamy przeszkolonych druhów, chętnych do pracy przy niesieniu pomocy w czasie klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie, huragany czy wypadki drogowe.

Dla upamiętnienia podajemy nazwiska komendantów Straży od założenia do dnia dzisiejszego w chronologicznym zestawieniu:

 • Władysław Moskal
 • Józef Michno
 • Franciszek Kopacz
 • Józef Osnowski
 • Stefan Strzelczyk
 • Feliks Bogdan
 • Julian Kulig
 • Stefan  Strzelczyk (ponownie)
 • Józef Bielecki
 • Stanisław Szyszka
 • Piotr Bogdan
 • Mateusz Harla